Надати допомогу

Політика запобігання та протидії корупції Релігійної Місії «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні

Вступ

Релігійна Місія «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні (далі: «Карітас-Спес Україна») є органічною частиною Католицької Церкви, керується у своїй діяльності Святим Письмом, Традиціє і вченням Церкви, офіційними документами Святішого Престолу (Ватикану), Конференції Римо-Католицьких Єпископів України, нормативними актами міжнародних конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа, а також духом милосердя і християнської любові, котрі, зокрема, встановлюють чіткі морально-етичні принципи, несумісні з прийняттям, дотриманням чи толеруванням корупційних дій.

З огляду на це, «Карітас-Спес Україна» проголошує нульовий рівень толерантності до корупції, як явища, та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції.

 1. Загальні положення

 

 • Політика запобігання та протидії корупції «Карітас-Спес Україна» є комплексом принципів та стандартів у вказаній вище площині, розроблені як на підставі загальних для католицьких церковних організацій (Святе Писання, Традиція, Катехизис Католицької Церкви) вимог, та і на підставі Етичного Кодексу (Норм поведінки) співробітників[1] «Карітас-Спес Україна» та має застосовуватись одночасно з останнім.
 • Як зазначалось вище, «Карітас-Спес Україна» проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції̈, не вдається до корупції з метою отримання будь-яких переваг у своїй діяльності, не проводить незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку зі статутною діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов’язаних з благочинною діяльністю «Карітас-Спес», та здійснює свою діяльність з дотриманням вимог чинного Законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, відповідними постановами і документами Святішого Престолу (Ватикану), конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа.
 • Для реалізації цієї Політики «Карітас-Спес Україна» здійснює на постійній основі наступні заходи та декларує і дотримується наступних підходів:
 • дотримується чинного Законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері запобігання відмиванню коштів, міжнародних актів з питань протидії корупції, дія якого поширюється на статутну діяльність «Карітас-Спес Україна;
 • прагне співпрацювати з організаціями та партнерами, які дотримуються вимог антикорупційного законодавства і законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • розробляє та запроваджує антикорупційну програму, положення та процедури згідно з нормами антикорупційного законодавства та міжнародних практик (зокрема, конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа), спрямованих на посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
 • «Карітас-Спес Україна» не здійснює жодних видів діяльності, що пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, наркотичних, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів у будь-якій формі, та не встановлює ділових відносин, якщо діяльність чи операції партнера прямо або опосередковано пов’язані або можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних будь-яким з зазначених вище шляхів.
 • «Карітас-Спес Україна» не укладає будь-які угоди, меморандуми та інші правочинні документи, щодо яких є сумніви стосовно походження та призначення грошових коштів, які підлягають отриманню або сплаті.
 • «Карітас-Спес Україна» у своїй діяльності дотримується режиму економічних санкцій, встановлених уповноваженими органами України відповідно до законодавства України, та рішеннями міжнародних уповноважених органів, зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС тощо, а також окремих держав.
 • Текст цієї Політики перебуває в постійному відкритому доступі для співробітників «Карітас-Спес Україна», партнерів, бенефіціарів та усіх зацікавлених осіб шляхом розміщення в електронному вигляді на веб-сайті «Карітас-Спес Україна».
 • Політика розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про санкції», інших законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції, право-установчих та нормативних документів і актів конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа, інших нормативно-правових актів.
 1. Визначення термінів

У цій Політиці «Карітас-Спес Україна» у відповідності до чинного Законодавства України використовуються наступні поняття і терміни:

Корупція – використання особою наданих їй службових (професійних, посадових) повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди та/або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або, відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі та/або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Зловживання владою або службовим становищем – умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, що охороняються чинним Законодавством, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди правам або інтересам окремих громадян, що охороняються законом, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій організації (в даному контексті – «Карітас-Спес Україна») чи держави (аспект зовнішнього впливу); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій організації чи держави; або прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій організації, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Службові особи – особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади в рамках організації чи держави , а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях (в т.ч. в структурах «Карітас-Спес Україна») посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Підкуп співробітника організації – пропозиція чи обіцянка співробітнику організації (в даному контексті – «Карітас-Спес Україна» або партнерських організацій), установи чи структури, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення співробітником будь-яких дій з використанням становища, яке він (вона) займає, або особою, яка працює на користь організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь організації, неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник в організації, або у зв’язку з діяльністю особи на користь організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. Під особою, яка працює на користь організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з такою організацією, а також волонтерів (добровольців), стажерів і консультантів.

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само – прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Подарунок – грошові кошти та/або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

Терміни, що визначаються цією Політикою:

Винагорода за спрощення формальностей («стимулюючий» платіж) – неофіційна винагорода у вигляді суми грошей або подарунка, яка виплачується для полегшення або прискорення бюрократичних процедур, які в будь-якому випадку будуть виконані. Метою такої винагороди є прискорення процесу прийняття рішення, спрощення бюрократичних процедур; зменшення вимог до оформлення документів, необхідних для прийняття рішення, створення інших неправомірних сприятливих умов для прийняття позитивного рішення.

Запрошення – вчинена в будь-якій формі пропозиція взяти участь у певних заходах, характер яких визначається організатором, унаслідок чого запрошений отримує/може отримати певні матеріальні/нематеріальні блага. До запрошень належать: квитки на спортивні заходи, театральні вистави чи шоу; інші заходи культурного, бізнесового або соціального характеру (включаючи заходи, організовані органами влади), корпоративні, урочисті та святкові заходи «Карітас-Спес Україна» або партнерів Місії, відвідування ресторанів з метою проведення ділових зустрічей або переговорів, тренінги, навчальні та професійні програми, у тому числі за кордоном тощо, а також пов’язані з цим поїздки (включаючи транспортні витрати, проживання, харчування тощо).

Представники влади – особи, які уповноважені на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування, перелік яких визначений пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Партнери – юридичні, фізичні особи або фізичні особи-підприємці, з якими «Карітас-Спес Україна» має або планує встановити цивільні або господарські правовідносини, пов’язані зі здійсненням «Карітас-Спес Україна» своєї статутної діяльності, у тому числі учасники процедури закупівель при закупівлі товарів, робіт та послуг.

Особи, що діють від імені «Карітас-Спес Україна» або в інтересах Місії – агенти, представники, брокери, андерайтери, управителі, інші особи, що офіційно діють від імені «Карітас-Спес Україна» на підставі укладених угод/договорів/меморандумів/наданих доручень, довіреностей.

Корупційний ризик – обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог цієї Політики, Етичного Кодексу «Карітас-Спес Україна» та інших внутрішніх документів «Карітас-Спес Україна» з питань запобігання та протидії корупції.

Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що впливає або може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 1. Сфера застосування Політики
 • Ця Політика поширюється на голову та членів наглядової ради, голову та членів правління, всіх директорів, інших посадових осіб та співробітників «Карітас-Спес Україна», а також на осіб, що діють від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна».
 • Кожен співробітник «Карітас-Спес Україна», а також кожна особа, що діє від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна», зобов’язані дотримуватись вимог цієї Політики та звертатися до відповідальних осіб та підрозділів, визначених цією Політикою, у випадку виникнення необхідності трактування з метою застосування положень цієї Політики.
 • Положення щодо обов’язковості дотримання та відповідальності за порушення цієї Політики та інших кодексів, норм і положень «Карітас-Спес Україна», прийнятих з метою реалізації цієї Політики та Етичного Кодексу «Карітас-Спес Україна», мають бути включені до правил внутрішнього трудового розпорядку «Карітас-Спес Україна», положень про структурні підрозділи Місії, дієцезіальні (регіональні) структури, парафіяльні осередки «Карітас-Спес Україна», усіх трудових договорів, посадових інструкцій співробітників.
 • Ця Політика має застосовуватись у всіх сферах діяльності та харитативного служіння «Карітас-Спес Україна», у тому числі у сфері взаємовідносин з органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними партнерами та бенефіціарами.
 1. Положення щодо нетерпимості до корупції
 • З метою забезпечення належного рівня уваги до запобігання та протидії корупції та демонстрації важливості антикорупційної діяльності для співробітників, бенефіціарів та партнерів керівництво «Карітас-Спес Україна» (включаючи, але не обмежуючись, наглядову раду та правління, Керівника, директорів «Карітас-Спес Україна», керівників структурних (в т.ч. дієцезіальних) підрозділів, регіональних, парафіяльних осередків, афілійованих організацій незалежно від форм власності та підпорядкування) регулярно проголошує принципи антикорупційного комплаєнсу (compliance) та діє як взірець для інших через своє власне ставлення та поведінку, в першу чергу – зумовлених благодійним характером служіння «Карітас-Спес Україна» та приналежністю до Католицької Церкви.
 • Усі співробітники «Карітас-Спес Україна» зобов’язані дотримуватися у своїй професіональній діяльності принципу нетерпимості до корупції, вимог законодавства України, Етичного Кодексу «Карітас-Спес Україна», цієї Політики та інших нормативних документів «Карітас-Спес Україна» і міжнародних конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа з питань запобігання та протидії корупції.
 • Отримання, надання, обіцянка, пропозиція або вимога надання неправомірної вигоди та інші прояви корупції є правопорушеннями, за вчинення яких законодавством передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність. Такі правопорушення в жодному разі не підтримуються «Карітас-Спес Україна» та вживаються всі необхідні заходи щодо їхнього попередження та притягнення винних осіб до відповідальності.
 • Співробітникам, особам, що діють від імені «Карітас-Спес Україна» або в інтересах Місії, забороняється вчиняти корупційні діяння або брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, особисто або через будь-яке посередництво.
 • Співробітники зобов’язані утримуватись від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією.
 1. Неправомірна вигода
 • Співробітникам і особам, що діють від імені «Карітас-Спес Україна» або в інтересах Місії, забороняється пропонувати, обіцяти, надавати, одержувати, приймати або погоджуватися прийняти, вимагати неправомірну вигоду прямо чи опосередковано, у тому числі якщо вона надається (отримується) з метою стимулювання, забезпечення неправомірної переваги для співробітника особисто чи «Карітас-Спес Україна» загалом. Зокрема, така неправомірна вигода може виражатися у наступному:
 • виплаті або одержанні грошових коштів (готівкою, у безготівковому вигляді), наданні або одержанні сертифікатів, цінних паперів; наданні або отриманні іншого майна, нематеріальних активів;
 • недозволених законодавством та нормативними документами «Карітас-Спес Україна», подарунках та розважальних заходах;
 • оплаті подорожей, відпочинку;
 • отриманні кредитів, позик, розміщенні депозитів за ставками, відмінними від звичайних ринкових умов;
 • пропозиціях про роботу;
 • неправомірній винагороді, неправомірних пільгах; наданні безоплатних послуг;
 • благодійних внесках, спонсорській підтримці і пожертвуваннях; внесках на політичні цілі;
 • будь-яких інших вигодах нематеріального чи негрошового характеру.
  • Будь-яка винагорода, що отримується Товариством від ділових партнерів або виплачується їм, повинна відповідати наданим послугам/виконаним роботам/поставленим товарам і не повинна слугувати для приховування надання таким діловим партнерам або іншим особам неправомірної вигоди.
 1. Виплата винагород за спрощення формальностей
 • Надання/отримання винагороди за спрощення формальностей співробітниками або особами, що діють від імені «Карітас-Спес Україна» або в інтересах Місії, забороняється незалежно від її розмірів, є корупційним діянням та карається відповідно до чинного законодавства України.
 • Заборонена взаємодія з іншими особами (в т.ч. – бенефіціарами) з метою надання/отримання винагороди за спрощення формальностей.
 1. Антикорупційні застереження
 • Усі види угод/договори/меморандуми, які укладаються «Карітас-Спес Україна» з партнерами, мають обов’язково містити антикорупційне застереження, затверджене у встановленому «Карітас-Спес Україна» порядку.
 • Порядок та інструменти застосування цього принципу приймаються «Карітас-Спес Україна» у вигляді окремих положень, нормативних актів, методології.
 1. Подарунки та запрошення, ділова гостинність
 • В питанні прийняття та надання подарунків, запрошень та ділової гостинності співробітники «Карітас-Спес Україна» зобов’язані дотримуватись Етичного Кодексу, Кодексу поведінки для захисту бенефіціарів та положень і норм антикорупційної поведінки «Карітас-Спес Україна», чинного Законодавства України, кодексів і норм, визначених конфедераціями Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа.
 • Не допускаються вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб співробітниками (безпосередньо або через інших осіб) від юридичних або фізичних осіб, від партнерів та бенефіціарів у зв’язку з виконанням співробітниками своїх повноважень або з використанням службового становища та пов’язаними з цим можливостями.
 • Співробітники можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні, встановленого на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
 • Передбачене пунктом 8.3 цієї Політики обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги; загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
  • Співробітники, а також особи, які діють від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна», утримуються від пропозиції подарунків представникам влади, партнерам, їхнім службовим особам або представникам та їхнім близьким особам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю «Карітас-Спес Україна». Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їхня вартість не перевищує розміри, встановлені пунктом 8.3 цієї Політики.
  • Співробітникам, задіяним у процесі закупівель «Карітас-Спес Україна», суворо забороняється отримувати подарунки та запрошення, крім тих, що визначені пунктом 8.4 цієї Політики, від посадових осіб, працівників та інших представників партнерів або осіб, які діють від імені партнерів.
 1. Пожертви на політичні кампанії та відносини з публічними особами
 • Внески в грошовій формі або надання послуг від імені «Карітас-Спес Україна» будь-яким політичним партіям або окремим політикам у будь-якій країні заборонені. «Карітас-Спес Україна» не фінансує політичні організації.
 • Співробітникам заборонено брати участь в акціях з політичної агітації, політичній діяльності в робочий час.
 • У сфері громадської діяльності співробітники «Карітас-Спес Україна» можуть вести не заборонену законодавством політичну, релігійну або громадську діяльність, що не суперечить суспільному вченню та соціальній доктрині Католицької Церкви, а також Етичному Кодексу «Карітас-Спес Україна» до поза територією Місії і у вільний від виконання посадових обов’язків час. При цьому, співробітникам забороняється при здійсненні своїх дій та висловлюванні поглядів пов’язувати їх з «Карітас-Спес Україна». Співробітники мають висловлювати тільки свої особисті погляди та здійснювати дії від свого імені.
 • Заборонено використання бренду (в т.ч. логотипу), реквізитів, фінансових, матеріальних або будь-яких інших ресурсів «Карітас-Спес Україна» для здійснення політичної або громадської діяльності, не пов’язаної з безпосереднім та офіційним служінням, статутною діяльністю «Карітас-Спес Україна».
 1. Благодійна діяльність, спонсорство, грантування, суб-грантування
 • Будь-яка благодійна діяльність чи спонсорство від мені «Карітас-Спес Україна» (в тому числі дієцезіальних, регіональних, парафіяльних осередків) або афілійованих осіб мають відповідати законодавству України, бути прозорими та оформленими належним чином, відповідати нормам статутної діяльності та мають бути погоджені керівництвом «Карітас-Спес Україна».
 • Благодійна діяльність та спонсорство, які здійснюються з метою впливу на особу під час виконання нею своїх службових повноважень, є різновидом надання неправомірної вигоди й відповідно є забороненими.
 1. Працевлаштування, добір персоналу
 • «Карітас-Спес Україна» з метою реалізації цієї Політики в рамках процедур добору персоналу здійснює антикорупційні перевірки кандидатів та їх погодження згідно з відповідними нормативними документами «Карітас-Спес Україна» (для посад, пов’язаних з корупційними ризиками).
 • Співробітникам забороняється сприяти працевлаштуванню, службовому підвищенню осіб з метою схилення цих осіб або третіх осіб (наприклад, їхніх родичів чи друзів) до протиправного використання наданих їм службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей (неправомірне сприяння працевлаштуванню) або в обмін на неправомірну вигоду або сприятливе відношення, або вимагати неправомірну вигоду в обмін на сприяння працевлаштуванню чи службовому підвищенню.
 • Вищезазначене положення стосується неправомірного працевлаштування як осіб, пов’язаних з представниками влади, так і осіб, пов’язаних з партнерами «Карітас-Спес Україна».
 • Співробітникам при працевлаштуванні або переведенні на іншу посаду забороняється просити роботу, службове підвищення чи приймати пропозицію роботи або службового підвищення в обмін на протиправне використання в майбутньому наданих йому (їй) службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей, обіцянку або надання неправомірної вигоди, сприятливе відношення чи використання своїх повноважень усупереч принципам та положенням Етичного Кодексу «Карітас-Спес Україна» та цієї Політики.
 1. Конфлікт інтересів
 • Співробітники повинні уникати ситуацій, коли приватні інтереси суперечать інтересам «Карітас-Спес Україна». У конфліктних ситуаціях інтересам «Карітас-Спес Україна», а перш за все – бенефіціарам, не повинна бути завдана шкода.
 • В будь-яких ситуаціях, що несуть ризики виникнення конфліктів інтересів, співробітники повинні керуватись чинним Законодавством України, Етичним Кодексом «Карітас-Спес Україна» та нормами цієї Політики.
 • Про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів співробітник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника або, якщо є ризик залучення (приналежності) керівника до цієї ситуації, надати офіційну скаргу у строки та спосіб, визначені антикорупційною програмою та положенням «Карітас-Спес Україна», яке регулює порядок управління конфліктом інтересів.
 1. Посередники
 • Забороняється здійснювати будь-які платежі, які направлені на використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянку/пропозицію чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей, зокрема через посередників; проводити оплату третій особі, якщо цей платіж повністю або частково буде безпосередньо або опосередковано переданий службовій особі.
 • Співробітники мають бути обачними під час проведення перемовин або укладання договорів, встановлення ділових відносин із посередниками та особами, що мають повноваження діяти від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна», або щодо яких в майбутньому може бути прийняте рішення про співпрацю, та оцінювати зазначених осіб згідно з критеріями ризику, які є показниками того, що співпраця з конкретним посередником може бути розцінена правоохоронними органами як співучасть у корупційному правопорушенні, зокрема з таких ознак:
 • посередник має репутацію того, хто може укладати угоди, які ніхто інший не може укладати;
 • посередник підкреслює, що він має зв’язки з представниками влади та службовими особами;
 • посередника було рекомендовано представником влади або службовою особою;
 • вартість послуг є значно більшою, ніж в інших посередників, або вартість послуг значно підвищується в процесі їхнього надання, особливо коли посередник не встигає надати послуги в обумовлений строк;
 • посередник відмовляється назвати своїх постачальників, підрядників, що будуть фактично надавати всі або частину послуг за договором;
 • посереднику, очевидно, бракує кваліфікації та ресурсів, необхідних для надання послуг, що замовляються.
  • Співробітникам заборонено укладати неформальні угоди чи досягати іншим чином неофіційних домовленостей з посередниками та особами, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна».
  • Будь-які платежі, здійснені на користь посередників та осіб, що мають або будуть мати повноваження діяти від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна», мають бути належним чином задокументовані та зафіксовані у фінансовій звітності «Карітас-Спес Україна».
  • Положення цього розділу застосовуються до діяльності осіб, що діють від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна».
 1. Достовірність документів та звітності
 • Співробітники в межах своїх посадових обов’язків зобов’язані своєчасно та в повному обсязі відображати дії та операції, що стосуються служіння «Карітас-Спес Україна», та які відповідно до законодавства і нормативних документів «Карітас-Спес Україна» мають бути оформлені, задокументовані та відображені в системах обліку «Карітас-Спес Україна» відповідним чином.
 • Усі звіти та документи «Карітас-Спес Україна» повинні бути правдивими, точними у всіх суттєвих аспектах та відповідати вимогам законодавства, нормативних документів «Карітас-Спес Україна» та загальноприйнятим вимогам, що застосовуються до них, а також містити повну інформацію.
 • Використання документів, що містять недостовірні відомості, заборонено так само, як створення недостовірних, неоднозначних або таких, що призводять до викривлення фактичних дій та операцій, документів і записів у системах обліку «Карітас-Спес Україна», та використання технічних прийомів, пристроїв, підходів, які б приховували або будь-яким іншим чином маскували нелегальні платежі.
 1. Антикорупційні перевірки ділових партнерів
 • З метою оцінки наявності корупційних ризиків під час проведення закупівель, укладання господарських договорів та зовнішньоекономічних договорів/контрактів, залучення інвесторів (спонсорів), що пов’язано з встановленням господарських, цивільних правовідносин із суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами, «Карітас-Спес Україна» проводить антикорупційні перевірки партнерів.
 • Проведення антикорупційних перевірок партнерів здійснюється призначеною керівництвом «Карітас-Спес Україна» комісією (в складі не менше трьох осіб) з антикорупційної діяльності у порядку та на умовах, встановлених відповідними положеннями «Карітас-Спес Україна».
 1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності «Карітас-Спес Україна»
 • З метою визначення правових, організаційних та інших заходів, направлених на повне усунення проявів корупції та мінімізацію корупційних ризиків, впровадження ефективного контролю та управління процесами, в яких виявлені корупційні ризики, «Карітас-Спес Україна» здійснює періодичну оцінку корупційних ризиків.
 • Внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності «Карітас-Спес Україна» здійснюється не менше одного разу на рік комісією з оцінки корупційних ризиків «Карітас-Спес Україна», склад якої затверджується керівництвом Місії (на національному та дієцезіальному рівнях відповідно) відповідним наказом.
 • Зовнішня оцінка корупційних ризиків в діяльності «Карітас-Спес Україна», яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти, здійснюється не менше одного разу на три роки.
 • Правила і процедури, які застосовуються при оцінці корупційних ризиків у діяльності «Карітас-Спес Україна», порядок проведення оцінки корупційних ризиків та діяльності комісії визначаються антикорупційною програмою та окремим нормативним документом «Карітас-Спес Україна» з проведення оцінки корупційних ризиків.
 1. Антикорупційні тренінги
 • З метою формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції «Карітас-Спес Україна» інвестує в підвищення рівня знань та обізнаності співробітників.
 • З метою забезпечення базових знань та підвищення обізнаності в сфері запобігання та протидії корупції «Карітас-Спес Україна» запроваджує обов’язкове, на регулярній основі навчання для всіх своїх співробітників, діяльність яких є чи може бути вразливою до корупційних ризиків. Таке навчання включає інформацію про антикорупційне Законодавство України, підходи та практику антикорупційної діяльності конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс і Карітас Європа, принципи і стандарти, викладені в цій Політиці, та інші внутрішні правила та положення, в тому числі детальну інформацію щодо каналів повідомлень про порушення з метою запобігання та протидії корупції.
 • Крім того, «Карітас-Спес Україна» забезпечує спеціальне, поглиблене навчання керівникам і працівникам, які працюють в сферах діяльності Місії з виявленими високими корупційними ризиками, а також регулярне підвищення кваліфікації співробітників, які працюють в сфері запобігання та протидії корупції.
 1. Антикорупційні санкції та відповідальність
 • У разі порушення партнером, співробітником антикорупційного законодавства, «Карітас-Спес Україна» подає відповідні повідомлення до уповноважених державних органів, зокрема до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 • У разі порушення цієї Політики та інших антикорупційних положень, «Карітас-Спес Україна» може застосовувати до партнерів штрафні, оперативно-господарські санкції, вимагати відшкодування збитків, втраченої вигоди, репутаційних втрат тощо відповідно до чинного Законодавства України.
 • У разі порушення співробітником законодавства щодо запобігання та протидії корупції до нього може бути застосовано кримінальну, адміністративну та/або цивільно-правову відповідальність, а також дисциплінарну відповідальність згідно із діючим законодавством, зокрема припинення співпраці (звільнення).
 • «Карітас-Спес Україна» взаємодіє з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими правоохоронними органами України, сприяє їм у розслідуванні фактів обґрунтованої підозри вчинення співробітниками та/або відносно співробітників корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених при виконанні посадових обов’язків у «Карітас-Спес Україна», за які передбачено кримінальну та/або адміністративну відповідальність, у тому числі щодо вчинення діянь, які можуть розцінюватись як:
 • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
 • викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;
 • підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
 • підкуп підопічних (бенефіціарів) «Карітас-Спес Україна»;
 • підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
 • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
 • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі; зловживання владою або службовим становищем;
 • зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
 • зловживання впливом.
  • У разі виявлення порушення цієї Політики, інших антикорупційних положень «Карітас-Спес Україна», законодавства щодо запобігання корупції до співробітника застосовується дисциплінарне стягнення згідно з положеннями Колективного договору та Кодексу законів про працю України.
  • Співробітник може бути притягнутий в порядку, встановленому законодавством, до адміністративної відповідальності за вчинення порушень цієї Політики, інших антикорупційних положень «Карітас-Спес Україна», законодавства щодо запобігання корупції, що є адміністративними правопорушеннями, до кримінальної відповідальності за вчинення дій, що є кримінальними правопорушеннями та можуть розцінюватись як:
 • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
 • викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;
 • підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
 • підкуп підопічного (бенефіціарія) «Карітас-Спес Україна»;
 • підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
 • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
 • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі; зловживання владою або службовим становищем;
 • зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
 • зловживання впливом.
 1. Політика інформування про порушення
 • З метою виявлення порушень антикорупційного законодавства або вимог цієї Політики, «Карітас-Спес Україна» покладається на своїх співробітників, підопічних (бенефіціарів), партнерів та інших осіб та закликає їх якнайшвидше висловлювати занепокоєння і повідомляти про підозри, пов’язані з цими питаннями. З цією метою «Карітас-Спес Україна» забезпечує захищені та безпечні канали зв’язку, як визначено Етичним Кодексом та положеннями «Карітас-Спес Україна» щодо повідомлень про порушення.
 • Товариство гарантує повну конфіденційність інформації щодо даних про особу викривача, а також про факт повідомлення викривачем про порушення, і захищає Співробітників та членів їх сімей від будь-якої дискримінації або інших негативних наслідків у зв’язку з повідомленням.
 • Співробітники повинні керуватись вимогами Етичного Кодексу та окремих положень «Карітас-Спес Україна» щодо умов та порядку інформування про корупційні порушення та захисту осіб, що повідомили про порушення.
 • Якщо співробітнику стало відомо про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю «Карітас-Спес Україна»; вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими співробітниками, особами, що діють від імені або в інтересах «Карітас-Спес Україна»; про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; про вчинення чи можливе вчинення в майбутньому інших дій чи прийняття рішень, що порушують норми Політики, такий співробітник зобов’язаний невідкладно інформувати безпосереднього керівника або, якщо безпосередній керівник потенційно може виступати стороною конфліктної/небезпечної ситуації – вищого керівництва «Карітас-Спес Україна».
 • Повідомлення повинне містити всю доступну такій особі інформацію, необхідну для вжиття відповідних заходів щодо розслідування та попередження такого порушення, ліквідації негативних наслідків.
 • Кожній особі, яка повідомила про факт порушення (можливого порушення в майбутньому) положень Політики, гарантується конфіденційність щодо факту такого повідомлення та відсутність будь-яких негативних наслідків.
 • У разі встановлення факту повідомлення завідомо неправдивих відомостей, що принижують честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам співробітника, заявник може бути притягнений до встановленої законодавством України відповідальності.
 1. Загальні рекомендації та контактні особи
 • Оскільки Політика не може охопити всі можливі випадки корупції, співробітники зобов’язані бути обачними і розсудливими.
 • У разі виникнення сумнівів щодо застосування положень цієї Політики або інших нормативних документів «Карітас-Спес Україна» з питань запобігання та протидії корупції, співробітник повинен звертатися з відповідними питаннями до вищого керівництва «Карітас-Спес Україна» або до свого безпосереднього керівника.

[1] Тут і далі поняття «співробітники» включає в себе усіх членів правління, працівників (штатних і позаштатних), добровольців (волонтерів) та консультантів.

Leave a Reply